Miłość Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1J 5,3)

Browse By

Jasny przekaz św. Jana Apostoła. Wskazówka dla tych, którzy zastanawiają się nad tym, jak żyć i co czynić, aby się Bogu podobać. Miłość Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1J 5,3). Szacunek do Boga wyraża się w posłuszeństwie Jego woli wyrażonej w przykazaniach, w prawie naturalnym (Dekalog) i objawionym, w Piśmie Świętym i Tradycji, w nauczaniu Kościoła.

Grzech pierwszych rodziców polegał na nieposłuszeństwie względem Boga. Chrystus, nasz Pan i Nauczyciel, do końca, aż po ofiarę z życia, wypełnił wolę Ojca. Jest On dla nas najlepszym wzorem życia, najlepszym do naśladowania.

Przykazanie miłości Boga jest pierwsze ze wszystkich przykazań (Mk 12,28-30). Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (Mt 22,39). Czym jest miłość? Według Arystotelesa i św. Tomasza, miłować oznacza chcieć dla kogoś dobra. Złota zasada postępowania głosi: Wszystko (…), co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! (Mt 7,12) W takim razie Let’s do it!, do dzieła!

Fotografia: consagradaparaamar.blogspot.com.

Podobne Artykuły
  • Andrzej Borys

    Polemizowałbym jedynie, co do drugiego przykazania. Z mojej wiedzy wynika, że brzmi ono: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na ziemi nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.” Jeśli jestem w błędzie proszę mnie poprawić. Szanujmy się wzajemnie i starajmy zrozumieć, dzielmy z innymi dobrem i prawdą, kochajmy i przebaczajmy. http://youtu.be/EH2mnnu9vRA

    • Cytujesz, Andrzej, pierwsze przykazanie Dekalogu, zapisane w Starym Testamencie w Księdze Wyjścia (Wj 20,3-6). Pan Jezus w rozmowie z uczonym w Piśmie sprowadza wszystkie przykazania do dwóch najważniejszych: (1.) miłości Boga ponad wszystko i (2.) miłości bliźniego jak siebie samego (Mk 12,28-34).